Senior service at Hanauma Bay yew

Senior service at Hanauma Bay yew